INTEGRITETSPOLICY FÖR YRC

YRC värnar om sina Kunders personliga integritet. Denna dataskyddspolicy förklarar hur
YRC samlar in och använder Kundens personuppgifter. Den beskriver också Kundens
rättigheter gentemot YRC och hur Kunden kan göra sina rättigheter gällande.

YRC är att betrakta som personuppgiftsansvarig, enligt GDPR, för den behandling av personuppgifter
som YRC utför avseende Avtal som tecknas med YRCs Kunder.

Som Personuppgiftsansvarig är YRC skyldig att behandla aktuella personuppgifter i enlighet med GDPR
samt övriga lagar och förordningar som gäller vid varje tidpunkt.

I de fall Kundens personuppgifter även behandlas av en leverantör till YRC, för ändamålet nedan, så
har YRCs leverantör motsvarande skyldigheter gällande behandlingen av personuppgifter som du som
kund avtalat med oss och det framgår av YRCs personuppgiftsbiträdesavtal med aktuell leverantör.
I de fall YRC kan anses som personuppgiftsbiträde har YRC motsvarande skyldigheter som aktuell
personuppgiftsansvarig avtalat med sina kunder eller representanter.

1 YRCs behandling
Genom att ingå Avtal med YRC samtycker Kunden till att YRC samlar in, lagrar, behandlar och
använder personuppgifter för Avtals fullgörande, administration av hyresförhållandet, organisation och
planering av YRCs arbete, upprättande av rapporter och statistik samt marknadsföringsaktiviteter (om
inte direktreklamspärr begärts).

Kunden samtycker även att personuppgifterna kan komma att överföras till tredje land (dvs. ett land
som inte ingår i EU/EES) för ovanstående ändamål.

Kunden ska även tillse att det föreligger ett giltigt samtycke eller annan laglig grund till behandling för
ovanstående ändamål för sådana personuppgifter som Kunden lämnar till YRC inom ramen för Avtalet.
Vid marknadsföring kan YRC även komma att kontakta Kunden via e-post om inte kunden uttryckligen
tackat nej till det.

2 Kundens behandling
Om personuppgifter behandlas inom ramen för Avtalet för vilka YRC är personuppgiftsansvarig enligt
lag ska Kunden vara YRCs personuppgiftsbiträde för sådana personuppgifter.
Kunden förbinder sig därför att iaktta tillämplig lag, villkoren i Avtalet samt YRCs löpande instruktioner
vid behandling av personuppgifter.

YRC har rätt att kontrollera den behandling av personuppgifter som utförs av Kunden och att erhålla
tillträde till lokaler och datorutrustning m.m. i erforderlig omfattning för detta ändamål.
Kunden ska även tillåta de inspektioner som Datainspektionen eller annan berörd part kan kräva för
upprätthållandet av en korrekt behandling av personuppgifter.

3 Registrerades rättigheter
Varje registrerad har rätt att en gång per år kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter om
denne som behandlas av YRC och för vilka YRC är personuppgiftsansvarig genom att skriftligen
kontakta YRC, på gdpr@yrc.se.

Varje registrerad har även rätt att begära att personuppgifter raderas eller att eventuellt felaktiga
personuppgifter rättas. Radering av personuppgifter kan inte ske om det krävs för att fullgöra avtalet eller om annan svensk
eller europeisk lag, domstols- eller myndighetsbeslut säger annat, samt om det baseras på
intresseavvägning.

Du har i vissa fall även rätt till dataportabilitet av personuppgifterna.
Du har också rätt att dra in ett samtycke, lämna klagomål om behandlingen till Datainspektionen,
motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända direktmarknadsföring